ข้าวสินเหล็ก “ข้าวเป็นยา” ผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน