×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

รายชื่อโครงการวิจัย ประจำปี 2555-2561
ชื่อโครงการ แหล่งทุน ลักษณะทุน หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ระยะเวลาในการวิจัย
  2561            
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมการปลูกเป็นอาชีพเสริมและเพื่อการอนุรักษ์  ทุนพัฒนานักวิจิยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)  ภายนอก อ.ดร.ศุภณัฎฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) 15- ก.พ. 61 -14 ก.พ. 62
  2560(8)            
1 ความหลากหลายของยีน outer inflammatory protein A (oipA) ในเชื้อ H. pylori ร่วมกับรูปแบบของยีนกลุ่ม IL-8 และ IL-8 receptors ในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายนอก(ต่อเนื่องปีที่2) อ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร 2 พ.ค.59-1 พ.ค. 61
2 ความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน: การศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในหินงอกและวงปีไม้จากประเทศไทยและจีน(Asian summer monsoon variability during the Holocene: a synthesis study on stalagmites and tree rings from Thailand and China) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ภายนอก(ต่อเนื่องปีที่2) อ.ดร.โชติกา เมืองสง   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 1 ก.ย.59-30 ส.ค.62
3 ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของจุลินทรียกลุ่ม Dictyostelid ในประเทศไทย (Microbial Diversity and Evolution of Dictyostelid in Thailand) งบประมาณแผ่นดิน ภายใน(ต่อเนื่องปีที่ 3) ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์(คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล) อ.ดร.กมลชนก รักเสรี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร เริ่ม 58-60
4 โครงการย่อย ที่ 2: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อ่าวพังงา จังหวัดพังงา ม.ราชภัฎภูเก็ต ภายนอก ผ.ศ.นิติญา สังขนันท์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) อ.อุทัยวรรณ ผิวพรรณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 1 ต.ค. 2559- 30 ก.ย. 60
5 การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในวัดป่า กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ (คณะสิ่งแวดล้อมฯมหิดล) อ.อุทัยวรรณ ผิวพรรณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 1 ต.ค. 2559- 30 ก.ย. 60
6 เมืองธรรมเกษตร :กรณีศึกษาหมู่บ้าน ในจังหวัดอำนาจเจริญ รายได้-ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใน อ.ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 1 ก.พ.60-31ม.ค.61
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ รายได้- ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใน อ.ดร.จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล   พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 ก.ค. 60- 30 มิ.ย. 61
8 การสร้างมูลค่าเพิ่มของการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลเชิงธุรกิจและชุมชน ในเขต อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ รายได้- ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใน อ.ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 2 ก.ค. 60- 30 มิ.ย. 61
  2559(11)            
1 ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของจุลินทรียกลุ่ม Dictyostelid ในประเทศไทย (Microbial Diversity and Evolution of Dictyostelid in Thailand) งบประมาณแผ่นดิน ภายใน(ต่อเนื่องปีที่ 2) ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์(คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล) อ.ดร.กมลชนก รักเสรี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร เริ่ม 58-60
2 องค์ประกอบของไอโซโทปเสถียรในน้ำฝนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจการหมุนเวียนของระบบภูมิอากาศในปัจจุบันและสภาพภูมิอากาศในอดีต (Stable isotopic compositions of precipitation in northeastern Thailand : a key for understanding the present-day atmospheric circulation and the past climate changes) รายได้-ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใน อ.ดร.โชติกา เมืองสง   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 19 ก.พ. 59 -18 ก.พ. 60
3 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารสุขภาพโดยใช้สื่อพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่รอบแหล่งน้ำชุมชน (Model Development for Health Communication by Folk Media on Liver Fluke รายได้-ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใน อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 15 มิ.ย. 59-14มิ.ย.60
4 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลกติกจากปลาส้มและปลาจ่อม (Isolation and Probiotic Characterization of Lactic Acid Bacteria from Traditional Thai Fermented Fish, Pla-Som and Pla-Chom) รายได้-ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใน อ.ดร.อรุณี ทองอ่อน   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร 15 มิ.ย. 59-14มิ.ย.60
5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแท่งรหัสดีเอ็นเอในการจำแนกสายพันธ์ยางพาราและพืชชนิดถิ่นเดียว รายได้-ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใน อ.ดร.ศุภณัฎฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) 26 ส.ค.59-25ส.ค.60
6 ความหลากหลายของยีน outer inflammatory protein A (oipA) ในเชื้อ H. pylori ร่วมกับรูปแบบของยีนกลุ่ม IL-8 และ IL-8 receptors ในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายนอก อ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร 2 พ.ค.59-1 พ.ค. 61
7 ความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน: การศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในหินงอกและวงปีไม้จากประเทศไทยและจีน(Asian summer monsoon variability during the Holocene: a synthesis study on stalagmites and tree rings from Thailand and China) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ภายนอก อ.ดร.โชติกา เมืองสง   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 1 ก.ย.59-30 ส.ค.62
8 โครงการ การเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 ภายนอก รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ (คณะสิ่งแวดล้อมฯมหิดล) ดร.โชติกา เมืองสง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 11 พ.ย.58-7 ก.ค. 59
9 “โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2559” คณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม(คณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 4 ก.ค.59-31 ธ.ค. 59
10 การใช้รีเอเจนต์จากธรรมชาติสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายนอก อ.ดร.เกรียงไกร พลหงส์ (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) อ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร 2559
11 กลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา โหระพา และแมงลักในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในช่องปากู กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ภายนอก อ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ 8 ธ.ค.59 - 7 มิ.ย.60
  2558(5)            
1 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สีเขียวโดยใช้รีเอเจนต์จากธรรมชาติเพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (Development of green analytical method employing natural reagent for the determination of benzoyl peroxide) รายได้-ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อเนื่อง ภายใน อ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร 9 ก.ย. 58-8 ก.ย.59
2 การศึกษาความแปรปรวนของยีนในกลุ่ม outer membrane proteins (oipA, sabA, babA) รายได้-Talent Management ภายใน อ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร 30 ต.ค.58-30 ต.ค.59
3 ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของจุลินทรียกลุ่ม Dictyostelid ในประเทศไทย (Microbial Diversity and Evolution of Dictyostelid in Thailand) งบประมาณแผ่นดิน ภายใน ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์(คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล) อ.ดร.กมลชนก รักเสรี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร เริ่ม 58-60
4 โครงการย่อย การศึกษาเอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพร พื้นที่ศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ (Molecular Identification of Medicinal Plant in Amnatcharoen Province) แผนงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างครบวงจรในการศึกษาและอนุร้กษ์พันธุกรรมพืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ (Systemic knowledge transfer of plant conservation for sustainable use in Amnat Charoen study area) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2557 ภายนอก อ.ทยา เจนจิตติกุล คณะวิทยาศาสตร์ม.มหิดล อ.ดร.กมลชนก รักเสรี (หัวหน้าโครงการย่อย) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร 18พ.ย.2557-1ต.ค. 2558
5 โครงการย่อย การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน เซลล์พันธุศาสตร์ และการขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสําหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ (Knowledge transfer of taxonomy, cytogenetics and micropropagation for conservation and sustainable use of plant in Amnat Charoen study area)แผนงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างครบวงจรในการศึกษาและอนุร้กษ์พันธุกรรมพืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ (Systemic knowledge transfer of plant conservation for sustainable use in Amnat Charoen study area) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2558 ภายนอก อ.ทยา เจนจิตติกุล คณะวิทยาศาสตร์ม.มหิดล ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี, อ.ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย, อ.ดร.สุทิน กันยะมี, อ.ดร. ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) 18พ.ย.2557-1ต.ค. 2559
  2557(2)            
1 ความแตกต่างเชิงวาทศิลป์ในบทคัดย่อของบทความวิจัยในวารสารนานาชาติระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและสาขาเกษตร (Rhetorical variation in research article abstracts in the field of agriculture and food technology) รายได้-ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่งบปี2557 ต่อเนื่อง ภายใน อ.ดร.วาทินี สุนทรา   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร 21 พ.ค.57-20 พ.ค.58(ขอขยายเวลารอบ 1 ถึง 20 พ.ย. 58)(ขอขยายเวลารอบ 2 ถึง 20 พ.ค. 59)
2 การพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาเพื่อการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในช้าง (Development of immunological methods for tuberculosis diagnosis in elephant) ในแผนงานวิจัย: การศึกษาการวินิจฉัย ระบาดวิทยาและการป้องกันโรควัณโรคในช้างเพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อระหว่างช้างและคน (The study of diagnosis, epidemiology and prevention of elephant tuberculosis for decreasing the transmission opportunity between elephant and human) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี2557 ภายนอก ดร.วันดี ยินดียั่งยืน(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) (สวทช.) อ.ดร.กมลชนก รักเสรี (ผู้ร่วมโครงการ) 15% กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร 57-58
  2555 (1)            
1 การเก็บรวบรวมและทดสอบศักยภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมมะลิ (The Collection and Potential of Arbuscular Mycorrhizal Fungi as Affected on Growth and Yield of Thai Jasmine Rice) รายได้-ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่งบปี 2555 ต่อเนื่อง ภายใน อ.ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) 55-57
               
golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher