×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Innovation for Social and Environmental Management)
อักษรย่อภาษาไทย: ศศ.บ. (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.A. (Innovation for Social and Environmental Management)
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.50
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน
ชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ชั้นปีที่ 2-4 ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการสอนระบบชั้นเรียนทางไกลเป็นสื่อเสริม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ในชุมชุน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบสารสนเทศ
 
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล (โควตารับตรง) และ Admission
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่างๆ ได้หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ นักวิชาการ นักจัดการ นักวิจัย นักพัฒนา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท้องถิ่น นักบริหารการพัฒนาภาครัฐ นักบริหารการพัฒนาภาคเอกชน และนักบริหารการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระในการจัดการธุรกิจของตนเอง และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ซึ่งสามารถมีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้
 
 
นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
- ดาวน์โหลดแผ่นพับนวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม -
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 045-523-211 | www.facebook.com/mahidol.amnatcampus
golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher