×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

pdf32x35 1. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย Talent Management พ.ศ. 2557

pdf32x35 2. ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่ที่เข้าโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัยTalent Management ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557

pdf32x35 3. หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการ Talent Management พ.ศ 2557

pdf32x35 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560

pdf32x35 5. ประกาศทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2554

pdf32x35 6. หลักเกณฑ์การรับเงินทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง พ.ศ.2547

pdf32x35 7. แนวทางปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนตปท พ.ศ.2558

pdf32x35 8. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2556

pdf32x35 9. ประกาศทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship) พ.ศ.2552

pdf32x35 10. ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย และทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน พ.ศ.2553

pdf32x35 11. ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ.2552

pdf32x35 12. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2558

pdf32x35 13. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ.2551

 

 

 ประกาศแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

pdf32x35 1.) ประกาศ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ แก่ผู้ปฏิบัติงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พ.ศ. 2562

              pdf32x35 1.1) แบบฟอร์ม อจ.ตพ 01

              pdf32x35 1.1) แบบฟอร์ม อจ.ตพ 01

pdf32x35 2.) ประกาศ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยภายในและภายนอกประเทศแก่ผู้ปฏิบัติงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พ.ศ. 2559

              pdf32x35 2.1) แบบฟอร์ม อจ.สส 01

pdf32x353.) ประกาศ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พ.ศ.2562

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 9

Month 2947

All 206997

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher