×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำแถบลุ่มแม่น้ำโขง

พันธกิจ

  1. Excellence in education ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
  2. Excellence in research วิจัยและพัฒนา
  3. Excellence in academic service บริการวิชาการ
  4. Excellence in management บริหารจัดการที่เป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร

M - Mastery: รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

A - Altruism: มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

H - Harmony: กลมกลืนทุกสรรพสิ่ง

I - Integrity: มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

D - Determination: แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ

O - Originality: สร้างสรรค์สิ่งใหม่

L - Leadership: ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมมีงานทำ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่สร้างความผูกพันกับสังคม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 83

Month 5483

All 122068

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher