Tewarat Thippa-ut

October 25, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

October 24, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

October 20, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สาขาวิชาชีวสารสนเทศ

October 6, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สาขาวิชาพยาธวิทยา