วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ครบรอบ ๑๑ ปี
October 5, 2021
งานประชุมถ่ายทอดข้อมูลสู่ภาคราชการและภาคเอกชน (U2T)
January 7, 2022

PA Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  การประชุมออนไลน์ PA Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องประชุม 2206 อาคารเรียนรวม

 

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร