ศึกษาดูงานกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง และกิจกรรมการออกแบบชีวิต

ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair 2020
January 7, 2021
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
October 5, 2021

ศึกษาดูงานกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง และกิจกรรมการออกแบบชีวิต

วันที่  : 25-26 พฤศจิกายน 2563

เวลา : 09.00 น.

สถานที่ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับในการเข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการจัดกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง การจัดพื้นที่เล่นปลอดภัยสำหรับเด็ก (THE SAFTY HUNTER) และกิจกรรมการออกแบบชีวิต (Life Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการให้บริการวิชาการที่เป็นมืออาชีพให้กับสังคมร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว และนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการจัดบริการวิชาการโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง การจัดพื้นที่เล่นปลอดภัยสำหรับเด็ก (THE SAFTY HUNTER) และการออกแบบชีวิต (Life Design) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเป็นศูนย์อบรมโครงการดังกล่าวในอนาคต ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ภาพ : นายอานนท์ ยอดหอ

ข่าว : นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร