ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ หน่วยงานด้านเกษตรอินทรีย์ 8 หน่วยงาน

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน
February 9, 2024
บรรยายผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิศึกษา Department of Convergence Medical Sciences, College of Medicine, Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี
April 26, 2024

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ หน่วยงานด้านเกษตรอินทรีย์ 8 หน่วยงาน

วิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ หน่วยงานด้านเกษตรอินทรีย์ 8 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วันที่ 25 เมษายน 2567 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ หน่วยงานด้านเกษตรอินทรีย์ จำนวน 8 หน่วยงาน โดยมี ผู้ร่วมลงนาม ดังนี้ นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานกรรมการสมาคมสถาบันทิวา นายศุภชัย มิ่งขวัญ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน ออร์แกนิค ฟาร์ม นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานกรรมการบริษัท โกร อีโควิลเลจ จำกัด นางสาวสุกัญญา ภิญโย ประธานกรรมการบริษัท สวนสุข ออร์แกนิก จำกัด นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี นายชัยณรงค์ ชาญพิพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยวาแลบบอราทอรี่ส์ จำกัด นายสมชัย สกุลธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส แอนด์ บี ฟูดส์ซัพพลาย จำกัด นายศุภชัย มิ่งขวัญ ประธานกรรมการบริษัท เอสพีเอ็น อะกริเทค จำกัด โดยมี นายสมชัย สกุลธีระ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส แอนด์ บี ฟูดส์ซัพพลาย จำกัด นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานกรรมการสมาคมสถาบันทิวา นายศุภชัย มิ่งขวัญ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน ออร์แกนิค ฟาร์ม และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สมาคมสถาบันทิวา กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการเป็นแหล่งฝึกงาน ปฏิบัติสหกิจศึกษา ประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน