บรรยายผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิศึกษา Department of Convergence Medical Sciences, College of Medicine, Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ หน่วยงานด้านเกษตรอินทรีย์ 8 หน่วยงาน
April 26, 2024
บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2567
May 15, 2024

บรรยายผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิศึกษา Department of Convergence Medical Sciences, College of Medicine, Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 2567 ผศ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิศึกษา Department of Convergence Medical Sciences, College of Medicine, Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงได้ร่วมประชุมในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองหลักสูตร ที่วางแผนจะจัดทำขึ้นภายในปีนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป