ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1
January 9, 2024
โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม (Low Sodium Campaign Funding)
February 19, 2024

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสออกศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำหรับศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม และให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษา แก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปของจังหวัดอำนาจเจริญ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 จำนวน 300 ราย