ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1

No Gift 2024
December 26, 2023
ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
January 9, 2024

ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสมศิริ โพธารินทร์ เจ้าหน้าที่วิจัย และนางสาวแสงสุรีย์ ศรีสะอาด เจ้าหน้าที่วิจัย

ในโอกาสผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1
Area Based Collaboration Academy
โดย หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา