โครงงานวิทยาศาสตร์และฝึกการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ

การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล
September 8, 2023
พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
September 26, 2023

โครงงานวิทยาศาสตร์และฝึกการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดค่ายวิชาการ “โครงงานวิทยาศาสตร์และฝึกการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566” สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SETM)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวน 59 คน โดยมีคณาจารย์ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเกษตรศาสตร์) เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในการดำเนินงานค่ายในครั้งนี้ ซึ่งมีฐานในการฝึกปฏิบัติจำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ ฐานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ ฐานการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ ณ อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล