การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล

ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
September 8, 2023
โครงงานวิทยาศาสตร์และฝึกการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ
September 8, 2023

การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้บริหารหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา