ประกวดราคาก่อสร้างทางเชื่อมอาคารหอพักนักศึกษา 1 (Cover Way)