ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ
June 6, 2022
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
June 6, 2022

อ.ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอเเสดงความชื่นชมและยินดีกับ อ.ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง The carbon footprint assessment from electricity in
Amnatcharoen Province, Northeastern Thailand
ในวารสาร ระดับนานาชาติ International Journal of Agricultural Technology
* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร