ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำปลีก
June 6, 2022
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
June 6, 2022

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร (เรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ รบ. 5/2562)
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบข้าวสินเหล็ก ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร (เรื่องร้องเรียนเชิงระบบที่ รบ. 5/2562) โดยมีนายชัยอนันต์ ทุมชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องรับรอง อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร กรณีสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (เฉพาะผักและผลไม้) ให้ปลอดภัยสำหรับการบริโภค