แข่งขัน ในงาน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022 ระดับประเทศ
June 6, 2022
ขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน
June 6, 2022

ภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยวิทยาเขตนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ กล่าวรายงานต่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ก้าวทันวิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีวิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้นำคณาจารย์และนศ.ชั้นปีที่4 เข้าร่วมการประชุมจัดโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข พัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาสาธารณสุขระดับปริญญาตรี จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “รวมพลังปัญญานักสาธารณสุข ฝ่าวิกฤติสุขภาพ” ณ ห้องประชุมนิภาธรรมวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
ทั้งนี้ การประชุมได้แบ่งกลุ่มการนำเสนอ Project Sharing Room ออกเป็น 1) พัฒนาสุขภาวะชุมชนสู่ความยั่งยืน 2) ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และ 3) นวัตกรรมเพื่อสุขภาพวิถีใหม่ โดยมีบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอจำนวน 42 บทความ และประเภทของโครงงานจำนวน 11 เรื่อง จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย และสถาบันที่เปิดสอนด้านสาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และวิทยาลัยสุขภาพสะหวันนะเขต รวม 15 สถาบันการศึกษา ทั้งในระบบ onsite และ online ผ่านโปรแกรม Webex
 

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร