ปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข
June 6, 2022
แข่งขัน ในงาน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022 ระดับประเทศ
June 6, 2022

พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ

พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการและเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและครอบครัวเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ, ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงาน ศปภ. อำนาจเจริญ, สพม.29, แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ, บริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ รพสต. เข้าร่วมพิเคราะห์ฯ ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัวฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
กิจกรรมในงานนำเสนอสรุปข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตทางถนนและทางน้ำและนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์,นายณรงค์ศักดิ์ นวลทอง, นายคมกฤษณ์ สุขไชย จากงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ ดร.สุภาวดี พันธุมาศ, ผศ.ดร.วาทินี สุนทรา, นางสาวแสงสุรีย์ ศรีสะอาด จากศูนย์สุขภาวะครอบครัวฯ เพื่อนำผลการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายขยายผล นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็ก ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีกำหนดจัดงานแถลงข่าวในวันที่ 26 พ.ค. 2565 นี้
 
 
 
 
* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร