หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม.
June 6, 2022
งานสัมนาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
June 6, 2022

ประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับในงานการประชุมถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินกร เมฆลา ประธานคณะทำงานถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวเปิด เพื่อถอดองค์ความรู้จากผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานในพื้นที่ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ U2T ของพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้แทนตำบล จำนวน 11 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร