ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ
June 6, 2022
ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตร
June 6, 2022

ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำปลีก

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำปลีก และชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำปลีก
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ศิริรัตน์ อินทรเกษม หัวหน้าสำนักวิชาการและหลักสูตร อาจารย์ยุวดี สารบูรณ์ และ อาจารย์รพีพรรณ สารสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น