โครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
June 6, 2022
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
June 6, 2022

บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม” ในการอบรม การถอดบทเรียนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล
วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางระดับตำบล โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเปิดการอบรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 10 หมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากลไกในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบาง พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูล รวมทั้งติดตามปัญหา แก้ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเปราะบาง และเพื่อสรุปบทเรียนต่างๆ มาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกลุ่มเปราะบางต่อไป
 
* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร