ผศ.ดร. สำอางค์ ศุภฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
June 6, 2022
อ.ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
June 6, 2022

ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ

   ขอเเสดงความชื่นชมและยินดีกับ อ.ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง Prevention of Rheumatic Heart Disease in Thailand: a Postmodern Philosophical Perspective https://www.researchgate.net/…/357053282_Prevention_of… ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ในวารสาร ระดับนานาชาติ Philosophical Readings XIII (Q4)
* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร