ภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2
June 6, 2022
บริจาคภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน”
June 6, 2022

ขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน ในงานแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชน” โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานด้านความปลอดภัยในเด็ก ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัว อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรมในงาน กิจกรรม
1. กล่าวต้อนรับ โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2. กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
3. กล่าวเปิดงาน การแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ” โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
การแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”
1. “ข้อมูลอุบัติเหตุการเสียชีวิตทางถนนและทางน้ำในเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ”
โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
2. “ข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ จากการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายจากกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง” โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
3. นวัตกรรมต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ และ อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว
4. เวทีแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูล จากผู้สื่อข่าวและแขกผู้ร่วมงานฯ
5. นำเสนอผลงาน “นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ (Road & Water Safety Innovation) สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี” โดย เจ้าของผลงาน และมอบรางวัลสำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวด กรรมการวิพากษ์ 7 ท่าน จากภาคีเครือข่ายศูนย์สุขภาวะครอบครัว (สสจ.อจ., ปภ.อจ., พมจ.อจ., อบจ.อจ., ศึกษาธิการจังหวัด., รพ.อำนาจเจริญ และ รองอธิการบดี ม.มหิดล อำนาจฯ)
6. เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ (Road & Water Safety Innovation) สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี
พิธีกรภาคสนาม โดย 1) ผศ.ดร.วาทินี สุนทรา และ 2) แสงสุรีย์ ศรีสะอาด 3) นายคมกฤษณ์ สุขไชย 4) นายณรงค์ศักดิ์ นวลทอง 5) นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น 6) นายอานนท์ ยอดหอ 7) นางสาวเมธาวี โล่ห์คำ
สำหรับโครงการร่วมขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์ตายฯ จัดโดย ศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ (อบ.อจ.) แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ และบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ