บทบาทมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม
June 6, 2022
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า
June 6, 2022

กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ สำนักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สำนัก 3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดการความรู้ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา
🎯 ดำเนินการถอดบทเรียนประเด็นการพัฒนานวัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาระบบอาหารชุมชน (2) การจัดการระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อน (3) การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย (4) การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ (5) การควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติดฯ และ (6) การเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
💡มีทีมอาจารย์จากวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1) อ.ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน
2) อ.ดร.เรืองอุไร อมรไชย
#บริการวิชาการmuam #สสส.#คำโพน

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร