การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
May 27, 2022
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน
May 27, 2022

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน

 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมของมหาวิทยาลัย “I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม” เป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม และเป็นหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกาหนดนโยบายไม่รับของขวัญ และของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่รับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๒ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่ให้ของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกานัลหรือผลปรพโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๔ การรับหรือการให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นปกติให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่มูลค่าต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยควรแจ้งกับบุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง