โครงสร้าง
May 27, 2022
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
May 27, 2022

ข้อมูลผู้บริหาร

นายแพทย์สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
E-mail : suraporn.loi@mahidol.ac.th