ขอแสดงความยินดี
April 22, 2022
อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
May 26, 2022

นโยบายไม่รับของขวัญ และของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมของมหาวิทยาลัย “I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม” เป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม และเป็นหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกาหนดนโยบายไม่รับของขวัญ และของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่รับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๒ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่ให้ของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกานัลหรือผลปรพโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๔ การรับหรือการให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นปกติให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่มูลค่าต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยควรแจ้งกับบุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร