แถลงข่าวงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ
March 2, 2022
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตลงเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่ 4
March 2, 2022

เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่าย

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายและถอดบทเรียนของศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลนาป่าแซง (สสส. สำนัก 3)

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร