ศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร
February 10, 2022
แถลงข่าวงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ
March 2, 2022

ศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

(วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565) นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
จุดที่ 1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เสนางคนิคม) โดยมีนายวินิจ สุภาจันทร์ ประธานศูนย์ ศพก.เสนางคนิคม ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน
จุดที่ 2 สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม โดยมีนางภัคร์จิรารัตน์ จันทบาล ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ

   

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร