ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)