ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565
January 13, 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 2 Quota
April 24, 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1/2 (Portfolio)

   ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS รอบ Portfolio 1/2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ถึง วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.

  –  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 

   – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม