PA Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
November 4, 2021
ประชุมหารือข้ออตกลงการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
January 7, 2022

งานประชุมถ่ายทอดข้อมูลสู่ภาคราชการและภาคเอกชน (U2T)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดงานประชุมถ่ายทอดข้อมูลสู่ภาคราชการและภาคเอกชน โครงการติดตามประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า โดยนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประธานดำเนินงานให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัล “ตำบลต้นแบบ” ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลน้ำปลีก พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ตำบลนาหมอม้า พร้อมเงินรางวับ 2,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ตำบลนาผือ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ทั้งนี้ ได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการสินค้าจากการพัฒนาร่วมกับชุมชน ทั้ง 11 ตำบลที่เข้าร่วมโครงการฯ (พื้นที่ 11 ตำบล ดังนี้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 8 ตำบล คือ 1.ตำบลนาผือ 2.ตำบลโนนหนามแท่ง 3.ตำบลสร้างนกทา 4.ตำบลหนองมะแซว 5.ตำบลปลาค้าว 6.ตำบลนาหมอม้า 7.ตำบลนายม 8.ตำบลน้ำปลีก อำเภอหัวตะพาน 1 ตำบล คือ ตำบลหัวตะพาน อำเภอลืออำนาจ 1 ตำบล คือ ตำบลลืออำนาจ อำเภอปทุมราชวงศา 1 ตำบล คือ ตำบลลือ)

 

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร