ขอแสดงความยินดี อ.ดร.กมลชนก รักเสรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.วาทินี สุนทรา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
October 11, 2021
ผศ. ดร. โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี)
February 3, 2022

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.กมลชนก รักเสรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.กมลชนก รักเสรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2563