ขอแสดงความยินดี อ.ดร.โชติกา เมืองสง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายสุธี เพชรฤทธิ์ นักศึกษาขั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
October 8, 2021
ขอแสดงความยินดี อ.ดร.วาทินี สุนทรา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
October 11, 2021

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.โชติกา เมืองสง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดี อ.ดร.โชติกา เมืองสง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2563