4. หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางติดต่อที่นักศึกษาควรรู้

5. ที่อยู่สำหรับ รับ – ส่ง ไปรษณีย์  หอพักนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

6. หมายเลขโทรศัพท์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม