ข้อมูลทั่วไปผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาการรับสมัครFAQ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสหวิทยาการ)

Bachelor of Arts
Program in Innovation for Social and Environmental Management (Interdisciplinary Curriculum)


ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 17,000 บาท

ทุนการศึกษา

อาชีพหลังจบการศึกษา

วิชาเด็ดหลักสูตร

สถานที่จัดการ
เรียนการสอน

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสหวิทยาการ)
Bachelor of Arts
Program in Innovation for Social and Environmental Management (Interdisciplinary Curriculum)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Innovation for Social and Environmental Management)
ชื่อย่อ: B.A. (Innovation for Social and Environmental Management)

เป้าหมายของหลักสูตร
มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เป็นนักพัฒนาที่สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(Program Objectives)

  1. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อจัดการโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
  2. มีทักษะการวิจัยควบคู่กับกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการวิจัยที่ไม่มีการลอกเลียนแบบ
  3. มีทักษะในการออกแบบแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรมธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. แสดงทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้ รวมถึงเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มและสังคม

ประเภทของหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร

ปริญญาตรี ๔ ปี
หลักสูตรสหวิทยาการระดับปริญญาตรี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(Program–level Learning Outcomes: PLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถ

จัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพดำเนินการวิจัยผ่านสหกิจศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บนพื้นฐานจริยธรรมของการวิจัยและการพัฒนาชุมชนออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยบรูณาการองค์ความรู้สหวิทยาการและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ บนพื้นฐานจริยธรรมธุรกิจ
PLO 1PLO 2PLO 3
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสื่อสารข้อมูลความรู้และสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทและหน้าที่ พร้อมทั้งยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
PLO 4PLO 5PLO 6

การรับสมัคร

รับสมัครในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)
คุณลักษณะผู้สมัครเบื้องต้น ดังนี้

วุฒิการศึกษา: จบม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา / จบปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เทคโนโลยี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX): ≥ 2.00

วุฒิการศึกษา: จบม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา / จบปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1. โครงการพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เกรดเฉลี่ย ≥2.00 และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ใน 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุดรธานี ชัยภูมิ นครพนม หนองบัวลำพู อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร เลย บึงกาฬ ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม หนองคาย มุกดาหาร
2. โครงการเรียนดี (ทั่วประเทศ) เกรดเฉลี่ย ≥3.00
3. โครงการกิจกรรมเด่น (ทั่วประเทศ) เกรดเฉลี่ย ≥2.00 และหลักฐานกิจกรรมหรือเรียงความแบบสั้น

วุฒิการศึกษา: จบม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา / จบปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เทคโนโลยี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ≥ 2.00
คะแนนสอบ 4 วิชาสามัญ ไม่กำหนดขั้นตำ

วุฒิการศึกษา: จบม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา / จบปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เทคโนโลยี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ≥ 2.00 หรือมีเอกสารประกอบกิจกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้

ทุนสนับสนุนการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ทุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

ทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

วิชาเด็ดหลักสูตร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชั้นปีที่ 2-4 เทอม 1 ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ   มหาวิทยาลัยมหิดล จ.อำนาจเจริญ

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2 ฝึกสหกิจ ณ สถานประกอบการ เช่น บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด, สำนักงานพัฒนาชุมชน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น

ติดต่อเรา

098-
163-2280
isemmuam@gm
ail.com
ISEMMUAMYoutube@we_isem_familyweisemfamily

1