หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Innovation for Social and Environmental Management)
อักษรย่อภาษาไทย: ศศ.บ. (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.A. (Innovation for Social and Environmental Management)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.50
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
สถานที่จัดการเรียนการสอน
ชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ชั้นปีที่ 2-4 ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการสอนระบบชั้นเรียนทางไกลเป็นสื่อเสริม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ในชุมชุน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบสารสนเทศ
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล (โควตารับตรง) และ Admission
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่างๆ ได้หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ นักวิชาการ นักจัดการ นักวิจัย นักพัฒนา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท้องถิ่น นักบริหารการพัฒนาภาครัฐ นักบริหารการพัฒนาภาคเอกชน และนักบริหารการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระในการจัดการธุรกิจของตนเอง และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ซึ่งสามารถมีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้