บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2567

บรรยายผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิศึกษา Department of Convergence Medical Sciences, College of Medicine, Gyeongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี
April 26, 2024

บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาเจริญ ขอแสดงความยินดีกับ
นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2567 “ประเภทบุคคล ด้านวิชาการ”