ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารสินทรัพย์)