ด้านวิจัย

โครงการวิจัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
         มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการดำเนินการศึกษาวิจัยด้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมาอย่างต่อเนื่อง และสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่อย่างมากมาย ได้แก่

ปี พ.ศ. 2555
       1.) การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โครงการย่อย (ระยะเวลา 5 ปี; เริ่มปี 2555 - 2559) ดังนี้ 
               1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของสัตว์ขาปล้อง ที่มีความสำคัญทางการแพทย์ และสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดิน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
               1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการตรวจหาโรคติดเชื้อก่อโรคในสัตว์ป่า บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
               1.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ และสาระสำคัญของแหล่งอาหารจากพืชและสัตว์ บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
               1.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การแพร่กระจายกับการประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจของไม้ที่ให้น้ำมันหอมระเหย หอยบก หอยน้ำจืด และเห็ดสมุนไพร บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
               1.5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พบในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
              1.6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากการปรับตัวของพืชในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
              1.7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรไทย พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ
              1.8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอำนาจเจริญ


ปี พ.ศ. 2556
        1.) การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพื้นที่ศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โครงการย่อย ดังนี้
              1.1 โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการกรณีศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ

ปี พ.ศ. 2557
       1.) การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โครงการย่อย ดังนี้  
              1.1 โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการ กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ


ปี พ.ศ. 2558
       
1.) การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โครงการย่อย ดังนี้
              1.1 โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการ กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

       2.) การถ่ายทอดความรู้อย่างครบวงจร ในการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ โดย ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้
            2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน เซลล์พันธุศาสตร์ และการขยายพันธุ์พืช สำหรับการใช้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
            2.2 การศึกษาเอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพรพื้นที่ศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ


ปี พ.ศ. 2559
       1.) การจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ ของเห็ดกินได้ ในจังหวัดอำนาจเจริญ โดย ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการที่มา : กองบริหารงานวิจัย สำนักงานธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล