รายชื่อผู้ประสานงาน
                                     
  ลำดับ     ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์        E-mail address
       1 อ.ดร.กมลชนก รักเสรี หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัย 045-523211
 I+890 1201
     Kamolchanok.ruk@mahidol.ac.th
       2 อ.อุทัยวรรณ ผิวพรรณ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    045-523211
 I+890 1201

     Uthaiwan.phe@mahidol.ac.th

       3 นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล ผู้ช่วยวิจัย 045-523211
 I+890 1201

     Jiranun.nua@mahidol.ac.th


                                                                                             << รายชื่อคณะกรรมการ >>