×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์


          ชื่อ-สกุล:  อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม
              Dr. Ruangurai Amornchai
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์:    Sirirat.Int@mahidol.ac.th
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี: ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ปริญญาโท: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:

-    การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์

 

   

       
   

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:

ระดับชาติ

   1. แนวทางในการส่งเสริมความสำเร็จในการดำรงบทบาทการเป็นมารดาวัยรุ่น:กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม Promoting of Maternal Role Attainment Achievement in Adolescent Mothers: A Case Study in Nakhon Phanom Province : วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 : มกราคม - เมษายน 2562;20(1):128137. 

 

2. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงโดยใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณีร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม Development of a Nursing Care Model based on Case Management and Social Support on Pregnant Women with Pregnancy Induce Hypertension.วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพปีที่ 36 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561;36(2):234245. 

 

3. จำยอมเพื่อต่อชีวิต: การเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม RESENTMENT TO EXTEND OWN LIVES: CHANGES AND LOSSES AMONG WOMEN LIVING WITH BREAST CANCER: วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok Vol. 31 No. 1 January - April 2015. 

 

4. ผลของโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนต่อผลสมฤทธิ์ความรู้และ ความพงึพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนครพนม The Effect of an Integrating Academic Services and Learning Activities Program on the Learning.วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข Nursing Journal of the Ministry of Public Health: Vol24, No3, 2557. 

 

5. การประเมินบัณฑิตตามอัตลักษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนคร. วารสารวิจัยทางการศึกษา ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, 2557. 

 

6. สถานการณ์ปัจจยที่ทำให้เกิดภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ในจังหวดนครพนม.พยาบาลศาสตรและสุขภาพ Journal of nursing science and health ปีที่33 ฉบับที่4, 2553. 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher