×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์


          ชื่อ-สกุล:  ดร.เรืองอุไร อมรไชย
              Dr. Ruangurai Amornchai
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ปริญญาโท : - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ปริญญาเอก : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:

-    การสร้างและพัฒนามาตรวัด

-  การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MPLUS, SPSS, LISREL

 ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:  
             -   จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
         -  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์
   

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:

ระดับชาติ

   1. Parents and Children Enneagram Type (ผู้ร่วมวิจัย) การจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ

         เรื่อง ความเป็นเลิศด้านครุศึกษาและสุดยอดแห่งนวัตกรรมวิจัยภายใต้โครงการ 120 ปี ฝึกหัดครูไทย ถวาย

 

องค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน 24-28 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. การสังเคราะห์งานวิจัยด้วย MASEM  เผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 21 ฉบับที่  5 กันยายน ตุลาคม 2555

2. การรับรองคุณภาพและการให้เอกสารรับรอง : รูปแบบการประเมินที่เน้นคุณค่าจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  ปีที่ 23 ฉบับที่  2 พฤษภาคม สิงหาคม 2556

3.รูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB: เขตสุขภาพที่ 10 เผยแพร่ในวารสารวารสารกุมารเวชศาสตร์ ปีที่ 58 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 121-128

4. การวิจัยเชิงประเมิน: แนวคิดและการนำมาใช้ในการศึกษาพยาบาล เผยแพร่ในวารสารวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2  เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562  หน้า 1-11

การนำเสนอผลงานด้วยการพูด

ผลของการใช้สุนทรียสนทนาในกิจกรรมการประชุมปรึกษากรณีศึกษาทางการพยาบาล ระหว่างฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ทักษะแห่งอนาคต นวัตกรรมการเรียนรู้สู่สมรรถนะพยาบาลที่เป็นเลิศ  วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

งานวิจัยที่กำลังทำ

1. การศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงดูเด็กภายใต้บริบทครอบครัวไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสมองด้านทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย: ความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 ทุน สกว. (ผู้วิจัยร่วม)

2. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2563 (ผู้วิจัยร่วม)

3. ปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองด้านทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยในจังหวัดอำนาจเจริญ ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ 2563 (หัวหน้าโครงการ)

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher