×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


        ชื่อ-สกุล: อ.ดร.พรพักตร์ สุรำไพนิธิพร
Dr.Pornpuak Surumpainithiporn
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาขอนแก่น

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน

 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
 • Advance practitioner nurse   community nursing
   
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
 • Innovation for prevention of chronic   disease of Thailand people
 • local wisdom for  prevention of chronic   disease of Thailand people
 • Management of health  community  participatory
   

ผลงานตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

Surumpai ,P. Trend and issue for research. “Thai Herbal for health of thai people.” Changrai  Hotel. 2-3 december.308,2008.

การนำเสนอผลงานด้วยการพูด

พรพักตร์  สุรำไพ . ปรากฏการณ์ความรุนแรงของสามีและภรรยา ในเขตเทศบาลเมือง อุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556. 23 - 25 สิงหาคม 2556 โรงแรม   แกรนสุนีย์  อุบลราชธานี

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โครงการวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

หัวหน้าโครงการวิจัย:

   • การพัฒนาการท่องเที่ยวเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนล่าง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2549
   • กระบวนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบ้านหนองบ่อ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2550
   • การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2556.
   •  การใช้มาตรการทางกฎหมายในการใช้เกลือไอโอดีน ในการประกอบอาหาร ได้รับทุนจากองค์การอาหารและยา ปี 2550

งานวิจัยที่กำลังทำ

 • การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2559

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher