×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


 
 praserd-thumb       ชื่อ-สกุล: ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์
Dr.Prasert Prasomrak
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
1) การพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ (PCA)
2) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care)
3) การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (District health system: DHS)
4) เพศวิถีรอบด้าน (Sexuality education)
5) การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก บาสโลบ)
   
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ

1. บทความวิจัย

       1) สุทิน ชนะบุญ , ประเสริฐ ประสมรักษ์ . พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2550. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

     2) Prasert Prasomruk, Piyathida Kuhirunyaratn. FALL-RISK ASSESSMENT FOR THE ELDERLY: A CROSS-SECTIONAL STUDY IN URBAN KHON KAEN THAILAND. European journal of scientific research 2014; 112 (3), 314-324.

     3) Piyathida Kuhirunyaratn, Prasert Prasomrak and Bangonsri Jindawong. FACTORS RELATED TO FALLS AMONG COMMUNITY DWELLING ELDERLY. Southeast asian J trop Med public health 2014; 44(5), 906-915.

    4) ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, ปริศนา ใจบุญ, ประเสริฐ ประสมรักษ์, ประสิทธิ์ เชียงนางาม, สมบูรณ์ เทียนทอง. ความผูกพันกับองค์กรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร 2556; 28(4), 537-544.

    5) ประชุมพร  กวีกรณ์, ประเสริฐ  ประสมรักษ์. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 2559; 4(3), 307-324.

   6) กิติมา  เศรษฐ์บุญสร้าง, การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 2559; 4(4).

   7) กฤติธัช ทองอบ, สงครามชัย ลีทองดี, ประเสริฐ ประสมรักษ์. การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยครอบครัว และชุมชนในพื้นที่อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร.วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  2559; 11 (2), 1-10.

 

2. บทความวิชาการ
          ประเสริฐ  ประสมรักษ์. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบองค์รวม ภายใต้ระบบสุขภาพ อำเภอเลิงนกทา.วารสารยุพรัตน์ 2558; 5 (3)

 

3. การนำเสนอผลงานวิชาการ

                   ปี 2554 Poster presentation  (Proceeding):  PREVALENCE OF ENVIRONMENT STFETY RELATED TO FALL AMONG THE ELDERLY IN KHON KAEN MUNICIPALITY,THAILAND. The 43rd APACPH Conference. Yonsei University, Seoul, Korea

                   ปี 2555 Oral presentation  (Proceeding): ศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษากับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีแก้ว. การประชุมวิชาการ ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10. จังหวัดมุกดาหาร

                   ปี 2556 Oral presentation  (Proceeding):  ผลของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการผู้พิการทางจิต ด้วยเครือข่ายชุมชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข. จังหวัดเชียงใหม่

                   ปี 2556 Oral presentation  (Proceeding):  ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาเพื่อนอาสาผู้สูงอายุในการจัดการความเสี่ยงต่อการหกล้มด้วยสหปัจจัยในระดับบุคคล ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแก่น. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556.

                   ปี 2557 Poster presentation: รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. การประชุมวิชาการระดับชาติ สำนักงานอนามัยเจริญพันธ์. กรุงเทพฯ.

                   ปี 2557 Poster presentation การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือในชุมชน โดยครอบครัวต้นแบบ (Learning Family Model) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. การประชุมวิชาการ ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10. จังหวัดศรีสะเกษ.

                  ปี 2558 Oral presentation: เรื่อง ผลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยหมอนวดน้อยร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (รางวัลผลงานดีเด่นระดับปฐมภูมิ). R2R Thailand 2015. กรุงเทพฯ.

                  ปี 2559 Poster presentation: Effects of Health Care Service Delivery System and Health’s Transportation for Remote Rural Area in Srikaew Subdistrict, Yasothon Province. The 48th APACPH Conference. Graduate School of Public Health Teikyo University 

 

4. ผลงานเด่น

                 ปี 2556 รางวัลชนะเลิศระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 การพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ

                 ปี 2557 รางวัลรองชนะเลิศผลงานวิจัยประเภท  Poster presentation: รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. การประชุมวิชาการระดับชาติ สำนักงานอนามัยเจริญพันธ์. กรุงเทพฯ.

                 ปี 2558 นวัตกรรมต้นแบบ หมอนวดน้อยรักษ์ผู้สูงวัย นำเสนอเวที ประชุมวิชาการ บทบาทพยาบาลในการจัดการชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. และนำเสนอระดับกระทรวงสาธารณสุข

                ปี 2558 รางวัลผลงาน R2R ดีเด่นระดับปฐมภูมิ: ผลการดแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยหมอนวดน้อยร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

   
 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher