×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)


        ชื่อ-สกุล: นางสาวอุทัยวรรณ ผิวพรรณ
Miss Uthaiwan Phewphan
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท : วทม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การสำรวจระยะไกล, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
  • การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ
  • การศึกษาสถานภาพการเปลี่ยนแปลงใช้ที่ดิน
   
การนำเสนอผลงานด้วยการพูด :
อุทัยวรรณ ผิวพรรณ, สุระ พัฒนเกียรติ, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน เรื่องจัด “การประเมินศักยภาพในการพัฒนาพลังงานลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา” โดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วันที่ 14 พ.ค. 2555 ณ อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
โครงการวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อ่าวพังงา จังหวัดพังงา (แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560)
  • การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในวัดป่า กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560)
  • โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ (ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559:เงินงบประมาณแผ่นดิน)
  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 (ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง) (แหล่งทุน: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556)
 
งานวิจัยที่กำลังทำ :
  • 2560.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อ่าวพังงา จังหวัดพังงา (แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560) ทำการวิจัยลุล่วงแล้วร้อยละ 60

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher