×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)


 
 chuthathip-thumb       ชื่อ-สกุล: นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ
Miss Chuthathip Srisuwan
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 02-8496255
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท : M.Sc. (Information and Communication Technology)
University Utara Malaysia, Malaysia
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
Database, e-Learning
   
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
Database, e-Learning
   
การนำเสนอผลงานด้วยการพูด :
สิทธิโชค อนันตเสรี, จุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ, สุดารัตน์ ชูสิงห์, ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร. เปรียบเทียบความเห็นของนักศึกษาต่อการสอนบรรยายโดยใช้ Audience Response System. ประชุมวิชาการ แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 "เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา" ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล. 13 ตุลาคม 2554
 
การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์:
ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม, จุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณ, โสภิณ แก้วสลับศรี, กรณ์วรัตน์ อุปถัมภ์, ดลเลาะ ริดโต, สาทิพย์ ทองนวล, ศุภกฤษฏ์ เชื้อแก้ว. ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ e-learning ของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2554. ประชุมวิชาการ แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 9 ตุลาคม 2555

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher