×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


        ชื่อ-สกุล: นางสาวพิศมัย นาทัน
Miss Pisamai Natun
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ประวัติการศึกษา
อนุปริญญา : ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารนิเทศสำนักงาน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
ระบาดวิทยา, สถิติในงานระบาดวิทยา, โรคไม่ติดต่อ, การเฝ้าระวังโรคในชุมชน, การวินิจฉัยชุมชน, การมีส่วนร่วมชองชุมชน, ระบาดวิทยาในงานด้านทันตสาธารณสุข
   
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
  • การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  • ระบาดวิทยาในงานด้านทันตสาธารณสุข
  • ระบาดวิทยาในโรคเบาหวานุ
  • ระบาดวิทยาในโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ
   
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ภายในประเทศ :
พิศมัย นาทัน, พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคฟันผุในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารทันตาภิบาล 23(2): 6 – 19, 2555.
 
การนำเสนอผลงานด้วยการพูด :
1. พิศมัย นาทัน. การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยการบูรณาการในงานส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุบ้านแดง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการประทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2553 "รพ.สต. สะพานเชื่อมปฐมภูมิ สู่ตติยภูมิ" ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ และโรงแรมเมโทรโปล จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย. วันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553
 
2. พิศมัย นาทัน. การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยบูรณาการกับกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านสะอาด ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2553. โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย. วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2553.
 
3. พิศมัย นาทัน. การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยบูรณาการกับกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านสะอาด ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2554. โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย. วันที่ 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ.2554.
 
4. พิศมัย นาทัน, พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาโรคฟันผุในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555. หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย. วันที่ 12 – 14 กันยายน พ.ศ. 2555
 
5. Pisamai Natun, Pornnapa Sukkaravetsiri. Factors related to Periodontitis Disease Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Muang District, Khon Kaen Province, Thailand. The 4th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Region Countries. Kunming Medical University, Yunnan Province, PRC. 15th – 16th September 2012.
 
การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ :
1. Natun P. The pattern of dental health promotion and prevention activities in Pha Waii Nhung nursery. The Fifth Asian Conference on Oral Health Promotion for School Children (ACOHPSC) “Better Oral Health of School Children : Concerted Effort of Family, School & Community”. Thavorn Palm Beach Resort, Phuket Province, Thailand. 10th - 12th September 2009.
 
2. Natun P. The integration of dental health promotion on Buddhist-Based learning process model in Ban Sa-ard primary school, Khon Kaen, Thailand. The sixth Asian Conference of Oral Health Promotion for School Children (ACOHPSC) "Oral Health Promotion for School Children in Asia New Challenges and New Solutions". Hanoi, Vietnam. 9th – 11th September 2011.
 
3. Natun P. Sukkaravetsiri P. The integration of community participation to approach brushing after dinner behavior in school. The seventh Asian Conference of Oral Health Promotion for School Children (ACOHPSC) “Empowering School Community: New Paradigm and Innovation in Oral Health Promotion on School Children”. Bali, Indonesia. 12th – 14th September 2013.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher