×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมนักศึกษาจึงได้จัดให้มี ระบบ Activity Transcript หรือเรียกย่อๆ ว่า AT ซึ่งจะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาจนจบการศึกษา และจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียน และสมัครเพื่อร่วมกิจกรรม ตลอดจนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ได้ที่ www.activity.mahidol.ac.th โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ี้
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
1) ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ณ วิทยาเขตอำนาจเจริญ)
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อชี้แนะแนวทางในศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ตลอดหลักสูตรอย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแนวทางการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาเขตศาลายา และการเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2) พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ณ วิทยาเขตศาลายา)
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ รวมถึงเป็นพิธีการต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลของเราอย่างเป็นทางการ
3) งานเบิกฟ้ากิจกรรม (ณ วิทยาเขตศาลายา)
งานที่น้องๆ จะได้พบและทำความรู้จักกับกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในงานนี้ น้องๆ ที่เป็นนักกิจกรรมหรือน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาความรู้ และสั่งสมประสบการณ์ สามารถสมัครเข้ากลุ่มกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความสมัครใจ
4) พิธีไหว้ครู (ณ วิทยาเขตศาลายา)
เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งและนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณเพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธ์ประสาทวิชาเรามาทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา การไหว้ครูยังเป็นการแสดงตนว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้วพร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนจากท่านทุกประการ
5) วันมหิดล (ณ วิทยาเขตศาลายา)
เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งวันมหิดลตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูป พร้อมทั้งอ่านคำสดุดีพระเกียรติ เป็นประจำทุกปี
6) กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ (ณ วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตอำนาจเจริญ หรือนอกสถานที่)
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย มหิดล (ชั้นปีที่ 1- ปีสุดท้าย) มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง โดยแบ่งประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
6.1) กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย กำหนดให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 52 หน่วยชั่วโมง แบ่งเป็นกิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วม จำนวน 2 กิจกรรม จำนวนหน่วยชั่วโมง 6 หน่วยชั่วโมง และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม สามารถเลือกกิจกรรมได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 46 หน่วยชั่วโมง
6.2) กิจกรรมเลือกเสรี หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมได้ตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และกิจกรรมนานาชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 48 หน่วยชั่วโมง โดยเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนานักศึกษา 4 ด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง คือ
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
2) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ และจิตตปัญญาศึกษา
3) ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง
4) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2552
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 (ณ วิทยาเขตอำนาจเจริญ หรือนอกสถานที่)
1) กิจกรรมต้อนรับสู่วิทยาเขตอำนาจเจริญ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับ/รับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กลับจากวิทยาเขตศาลายามาศึกษาต่อที่วิทยาเขตอำนาจเจริญจนถึงชั้นปีที่ 4 โดยจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการแนะนำให้นักศึกษารุ่นน้องได้รู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่ และสร้างสายสัมพันธ์ผ่านการสร้างสายรหัสระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยนักศึกษารุ่นพี่จะคอยให้คำแนะนำ ดูแลรุ่นน้องอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการศึกษา และแนะแนวทางการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษา เพื่อสร้างความรักและความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอนาคต
2) พิธีไหว้ครู
เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งและนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณเพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธ์ประสาทวิชาเรามาทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา การไหว้ครูยังเป็นการแสดงตนว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้วพร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนจากท่านทุกประการ
3) วันมหิดล
เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งวันมหิดลตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูป พร้อมทั้งอ่านคำสดุดีพระเกียรติ เป็นประจำทุกปี
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย มหิดล (ชั้นปีที่ 1- ปีสุดท้าย) มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง โดยแบ่งประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
4.1) กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย กำหนดให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 52 หน่วยชั่วโมง แบ่งเป็นกิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วม จำนวน 2 กิจกรรม จำนวนหน่วยชั่วโมง 6 หน่วยชั่วโมง และกิจกรรมเลือกเข้าร่วม สามารถเลือกกิจกรรมได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 46 หน่วยชั่วโมง
4.2) กิจกรรมเลือกเสรี หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมได้ตามความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และกิจกรรมนานาชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 48 หน่วยชั่วโมง โดยเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนานักศึกษา 4 ด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง คือ
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
2) ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการ และจิตตปัญญาศึกษา
3) ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง
4) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2552
5) กิจกรรมส่งพี่สู่โลกกว้าง
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในด้านแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน แนะแนวการสอบสัมภาษณ์งาน การจัดอบรมโครงการเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

จำนวนผู้เข้าชม

Today 6

Month 573

All 195665

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher